Login: 
Hasło: 
 
» Kultura i Historia 
Mazurek Dąbrowskiego, TKot,
2007-08-01 20:11:54
obrazO MAZURKU DĄBROWSKIEGO
W 210. ROCZNICĘ SKOMPONOWANIA I 80. UZNANIA GO ZA HYMN PAŃSTWOWY RP*

212 lat temu trzej ówcześni nasi sąsiedzi wymazali Polskę z mapy politycznej Europy. Tragedia ta nie złamała jednak narodowej woli oporu i ducha walki o odzyskanie niepodległości. Tysiące powstańców kościuszkowskich , działaczy organizacji patriotycznych i młodzieży opuściło kraj, widząc na obczyźnie szanse walki o nową, wolną Polskę. Wśród uciekinierów znalazł się także gen. Józef Rufin Rogala Wybicki, poseł na Sejm Czteroletni, orędownik Konstytucji 3 Maja i uczestnik Insurekcji Kościuszkowskiej. Podczas aktywnej działalności w ruchu niepodległościowym spotkał się z wicebrygadierem 1. Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Janem Henrykiem Dąbrowskim. Po upadku Pragi Wybicki z fałszywym paszportem dostał się do Paryża, gdzie otrzymał stanowisko w rewolucyjnym rządzie francuskim i szybko spowodował przybycie do stolicy Francji Jana Henryka Dąbrowskiego. Staraniem obu patriotów Dyrektoriat francuski wyraził zgodę na utworzenie Legionów Polskich we Włoszech.

7 lipca 1796 roku gen. J. Wybicki przybył do miejscowości Reggio Emilia koło Bolonii, gdzie od 9 stycznia 1797 roku formowały się Legiony Polskie. Widząc żołnierzy polskich w mundurach narodowych i pod rodzimymi sztandarami, postanowił napisać dla nich specjalną pieśń. Tam, w Reggio Emilia, 20 lipca 1797 roku Józef Wybicki osobiście po raz pierwszy zaśpiewał na odprawie oficerów Legii skomponowaną przez siebie „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”, która przeszła do historii jako „Mazurek Dąbrowskiego”. Pieśń była wyzwaniem rzuconym zaborcom i moralnym przekreśleniem wszystkich traktatów rozbiorowych Polski. Żywa melodia i proste słowa „Mazurka Dąbrowskiego” zaprzeczające w pierwszych wersach
Pogrzebaniu ojczyzny, póki żyją jej obrońcy, lotem błyskawicy dotarła do wszystkich oddziałów Legionów Polskich, potęgując patriotyczny i mobilizujący odzew wśród legionistów. Wydobywał on tajone pragnienia i stał się symbolem nadziei na powrót do ojczyzny. Od chwili powstania był odzwierciedleniem zdeterminowanej woli walki i głębokiej wiary w odrodzenie państwa polskiego. „Mazurek Dąbrowskiego” stał się żołnierską pieśnią patriotyczną Legionów Polskich. Był popularny i powszechnie śpiewany we wszystkich trzech zaborach zarówno podczas powstań narodowych, jak i uroczystości i demonstracji patriotycznych, w chwilach triumfu i w drodze na zsyłkę. Towarzyszył Polakom przez wszystkie lata niewoli. […]

Zaborcy usiłowali zabić pieśń. Na nic zdało się niszczenie tekstów i nut „Mazurka”. Nie zniszczyły jej procesy i wyroki sądowe za śpiewanie pieśni legionów w Poznaniu, Gnieźnie, Berlinie, Gliwicach, Bytomiu, Opolu, w Bohum i w Essen. Prześladowany przez zaborców „Mazurek Dąbrowskiego wybuchł szczególnym echem w okresie powstania listopadowego 1830-1831 roku. Jego moc rozpalała serca żołnierskie, a szczególnie czwartaków z 4. Pułku Piechoty Liniowej pod Olszynką Grochowska, Dębem Wielkim i Iganiami. W tamtych dniach wielkiej próby narodowej pieśń „Jeszcze Polska nie zginęła” była na ustach niemal całej Europy, która w ten sposób spłacała dług wdzięczności i wyrażała podziw dla uciemiężonego, lecz nieulękłego narodu polskiego.

Gdy po klęsce powstania listopadowego 30 tys. powstańców wygnanych z Polski do Francji dotarło w szykach marszowych do ogarniętych ruchem wolnościowym księstw Rzeszy – do Saksonii, Wittembergi i Bawarii - społeczeństwo witało ich bardzo serdecznie. Słowa śpiewanego przez Polaków „Mazurka” nabierały coraz głębszej wartości, stając się synonimem walki o wolność i demokrację każdego uciemiężonego społeczeństwa. „Noch ist Polen nich Verloren” – śpiewali zbuntowani studenci wielu miast Rzeszy, a wielki kompozytor niemiecki Richard Wagner w 1836 roku włączył melodię „Mazurka” do swojej uwertury symfonicznej „Polonia”, napisanej na cześć powstańców polskich. Władze pruskie nie mogły patrzeć obojętnie na ten triumfalny przemarsz rewolucyjnej pieśni polskiej przez Niemcy. Fala represji i procesów uderzyła w śpiewających naszego „Mazurka”, a powstańców maszerujących dalej do Francji otoczył szczelny kordon izolacyjny wojsk pruskich.
Pieśń Legionów uwieczniona przez wieszcza Adama Mickiewicza w epopei „Pan Tadeusz” w XIX w. zrosła się nierozerwalnie z walką zbrojną o niepodległość Polski. Jej słowa i melodia stały się inspiracją do hymnów innych narodów walczących o wolność, m. in. Serbów i Ukraińców, a także do napisanego przez Słowaka hymnu ogólnosłowiańskiego.

Od bitwy pod Grochowem rozegranej 25 lutego 1831 roku „Mazurek Dąbrowskiego” zaczęto traktować jako polski hymn narodowy, hymn narodu bez niepodległego państwa. W pierwszych latach po odzyskaniu przez Polskę niepodległości żadna ze znanych i śpiewanych pieśni patriotycznych nie została oficjalnie uznana za hymn państwowy Polaki. W 1921 roku specjalna komisja powołana przez Ministerstwo Wyznań religijnych i Oświecenia Publicznego w toku swych prac odnalazła pozytywkę z okresu Księstwa Warszawskiego z utrwaloną melodią „Jeszcze Polska nie zginęła”, co uznała za pierwowzór hymnu narodowego. W tym samym 1921 roku pierwszy szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. Władysław Sikorski, uznał „Mazurka Dąbrowskiego” za hymn Rzeczypospolitej i nakazał nauczenie się go na pamięć przez wszystkich żołnierzy polskich, zwłaszcza tych wracających z obczyzny do wolnego kraju. Po przewrocie majowym w 1926 roku w okólniku wydanym przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 15 października 1926 roku podano obowiązujący w szkołach czterozwrotkowy tekst hymnu, który okólnikiem z dnia 26 lutego 1927 roku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ogłoszono jako hymn państwowy. Rozpoczynał on wszystkie uroczystości państwowe, wojskowe i szkolne.

„Mazurek Dąbrowskiego” towarzyszył Polakom w walce o niepodległość na wszystkich frontach II wojny światowej Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w artykule 28 stwierdza: Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest „Mazurek Dąbrowskiego”.

W 1977 roku, w 180 rocznicę powstania „Mazurka Dąbrowskiego”, w Reggio Emilia we Włoszech odsłonięto dwujęzyczną tablicę pamiątkową. W tym samym roku na placu gen. J.H. Dąbrowskiego w Warszawie wmurowano akt erekcyjny pod budowę Pomnika Hymnu Narodowego.

Dziś, 24 czerwca 2007 roku, celebrujemy Święto „Mazurka Dąbrowskiego” w 210. rocznicę jego powstania i 80. uznania go za Hymn Rzeczypospolitej Polskiej.

Przypominajmy i kultywujmy piękne polskie tradycje narodowe w rodzinach, przedszkolach, szkołach, koszarach i w codzienności naszego życia prywatnego, urzędowego, religijnego, politycznego i społecznego. Pamiętajmy słowa autora „Katechizmu dziecka polskiego”, Władysława Bełzy o tej pieśni polskiej, która stała się precedensem w literaturze światowej:

Pieśni polska, tyś jak rosa,
Co na tęskną duszę spada…
Chociaż przemoc się wysila,
By wyplenić wiarę w ludzi,
Często jednak krótka chwila
Spod popiołów iskrę budzi!
Choć się wszystko w krąg rozkłada,
Choć niewola górę wzięła,
Nagle z niebios jak grom spada
"Jeszcze Polska nie zginęła!"

Ppłk Kazimierz Konkol
Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków 4. Pułku W Kielcach


* Tekst wygłoszony 24 czerwca 2007 roku na uroczystości Święta 4.P.P. na Bukówce w Kielcach.


O gminie Linki

Gmina Jastków

Woj.lubelskie
Powiatlubelski
Rodzaj gminywiejska
Pow.113,76 km²
Liczba sołectw25
Liczba ludności11 999
Gęstość zalud.105,5 osób/km²
Nr. Kierunkowy81
Odwiedzin: 2061416
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej 2007
Al. Warszawska 43 21-002 Jastków
Strony WWW, Lublin - Wykonanie: Left, Yak